Základní informace o projektu Stopy tvorby

Dochovaný originálProjekt probíhá v rámci grantového programu Ministerstva Kultury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI.  Název projektu je „Stopy tvorby - Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry“, ID. kód projektu: DG16P02B052 a je plánován na roky 2016–2019.

Téma restaurování a péče o sádrová umělecká díla dosud zůstává opomíjeným a nezpracovaným; není k dispozici odpovídající česká ani zahraniční specializovaná literatura. A to přestože právě v sádře je uchováno množství unikátních děl, autorských variant a skic dokumentujících umělecký vývoj předních sochařských osobností i jejich technologické postupy. Přes svou uměleckou hodnotu a nesporný význam se sádrová díla dosud nestala předmětem systematického výzkumu umožňujícího stanovit optimální metodiku odborné péče. Vzhledem k citlivosti materiálu je značná část sádrových modelů vystavena riziku vážného poškození či zániku.

 

Projekt „STOPY TVORBY, “ je zaměřen na průzkum stavu dochovaného fondu, definování hlavních příčin poškození a následný vývoj a odzkoušení konzervačních a restaurátorských technologií pro záchranu sochařských děl, skic a modelů Stanislava Suchardy (1866–1916). Tato díla se v současnosti nacházejí často v dezolátním stavu a jsou tak ideálním materiálem pro výzkum, jehož výsledky bude možné aplikovat na další pozůstalosti velkých umělců přelomu století i na sádrová díla obecně.

 

Stanislav Sucharda byl čelným reprezentantem pražských kulturních elit přelomu 19. a 20. století. Četné variantní návrhy pomníků národních hrdinů a klíčových okamžiků českých dějin, které tehdy vznikaly v mnoha městech i vesnicích, reflektovaly a zároveň spoluutvářely českou mentalitu a ideály vbrzku dosažené státnosti. Záchrana suchardovských sádrových skic řady těchto lokálních monumentů tak významně přispěje k péči o kulturní dědictví a historické hodnoty. Závěrečná výstava bude prezentovat Suchardova díla v kontextu národního étosu přelomu 19. a 20. století a optimální metodiku restaurování a péče o sochařská díla ze sádry.