Řešitelé projektu Stopy tvorby

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice (FR UPa) byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od roku 1993. Je jedním ze dvou univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů uměleckých děl. Vzdělávání je poskytováno ve dvou úrovních; v akreditovaném čtyřletém bakalářském a akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském stupni. Bakalářský studijní program Výtvarná umění je dále dělen na čtyři obory, které vycházejí z různých materiálových a výtvarných podstat restaurovaných děl.

Hlavním řešitelem projektu „STOPY TVORBY“ je Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. http://www.upce.cz/fr

Ústav dějin umění AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR v . v . i . (ÚDU AV ČR) je jedním z veřejných výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky. Jeho posláním je výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění, estetiky a architektury. Mezi nejvýznamnější dlouhodobé projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Pracovníci ústavu jsou autory mnoha dalších publikací, pořádají a spolupořádají výstavní projekty u nás i v zahraničí. Mnozí z nich působí na univerzitách jako pedagogové a tutoři doktorského studia. Ústav se podílí na různých domácích i zahraničních výzkumných projektech, spolupracuje s řadou vědeckých institucí a odborníků doma i v zahraničí. Je členem mezinárodní asociace uměleckohistorických institutů RIHA (Research Institutes in the History of Art). Řešitelem projektu za ÚDU AV ČR je PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. http://www.udu.cas.cz/cs/

Ministerstvo kultury ČRTento projekt je financován z grantu Ministerstva kultury České republiky - DG16P02B052.